Brukermedvirkning

Brukermedvirkning har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene ved at brukerne får reell innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger. Brukermedvirkning innebærer at tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren, og at det legges stor vekt på hva brukeren ønsker.

Kommunen benytter ulike verktøy for å sikre medvirkning. Stafettloggen og individuell plan (IP) er eksempler på verktøy som skal ivareta brukers medbestemmelse.

I tillegg utfører tjenestene jevnlige brukerundersøkelser der en har mulighet for uttalelse og medvirkning.

FAU og SU i skole og barnehage, og elevråd ved de ulike skolene er arenaer for medvirkning. Foreldremøter i barnehager og skoler er også medvirkningarenaer til beste for barn, unge og deres familier.