Kommunens prosjekt- og utviklingsarbeid

KOMPETANSELØFTET FOR SPESIALPEDAGOGIKK OG INKLUDERENDE PRAKSIS

Kongsvingerregionen er pilot i kompetanseløftet gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir) som skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse som er tett på barna og elevene for å kunne forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Samtidig er det noen barn og elever som har så store og komplekse behov at det vil være behov for spesialisert kompetanse fra Statped.

Det innebærer at kommunen skal:

  • se det allmenpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng
  • ha kompetanse på vanlige utfordringer, men også sammensatte og relativt komplekse utfordringer
  • ha samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barna og elevene
  • ha kompetanse til å se når det vil være nødvendig å hente inn spesialisert kompetanse og veiledning fra Statped

Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunen.

KULTUR FOR LÆRING

Eidskog kommune har siden 2016 deltatt i Kultur for læring. Kultur for læring er et forsknings – og utviklingsprosjekt i regi av Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen)og i samarbeid med høgskolen Innlandet. Kultur for læring har som intensjon å løfte skoleresultatene i Hedmark og skape en kultur for læring på alle nivåer i barnehage og skolesystemet – fra barnehage-/skoleeier og ut til den enkelte ansatte i barnehage og skole.

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i lokalsamfunnet sammen utvikler kunnskap om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekst. Samfunnsmålet er: Innbyggerne lever gode liv i lokalsamfunn med oppvekstsvilkår preget av mestring, trygghet og mulighet for livsutfoldelse i alle livsfaser.