Dokumentasjon og evaluering

Eidskog kommune benytter Compilo (Kvalitetslosen) som sitt kvalitetssystem. Kvalitetssystemet skal sørge for at vedtatte prosedyrer, pålagte og planlagte oppgaver gjennomføres. Avvik kan rapporteres i systemet.

Folkehelsebarometeret/oppvekstprofil benyttes blant annet som grunnlag for prioriteringer og utvikling av tjenester.

Hver tjeneste innen oppvekst har årlige dialogmøter med politikere. Politikerne får i disse møtene blant annet innblikk i hvordan tjenestene samhandler/samarbeider.

Eidskog kommune har en tverretatlig styringsgruppe på ledernivå som leder og evaluerer arbeidet med tidlig, målrettet og systematisk innsats for barn, unge og familier.

Eidskog kommune sikrer en forsvarlig praksis blant annet via tilsyn og revisjon. Tilsyn innebærer at en instans innen offentlig forvaltning undersøker om kommunen overholder lov og regelverk og at innbyggerne får de tjenestene de har krav på. Statsforvalteren i Innlandet utfører tilsyn i Eidskog kommune. Revisjonen vurderer hvordan kommunens administrasjon utfører sine oppgaver i henhold til vedtak beslutte i kommunestyret.