Brukermedvirkning

Brukermedvirkning har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene ved at brukerne får reell innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning innebærer at tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren, og at det legges stor vekt på hva brukeren ønsker.

Kommunen gjennomfører brukerundersøkelser og har innbyggerundersøkelser. For barn og unge gjennomføres Ungdata-undersøkelsen.

På kommunalt nivå har Eidskog kommune «Eidskog kommunale foreldreutvalg» (EKFU). EKFU er høyeste samarbeidsorgan for foreldrerådene ved barnehagene og grunnskolene i Eidskog. Formålet er bl.a å: – legge tilrette foreldreengasjement i arbeidet med å fremme barn- og unges interesser i nærmiljøet, drive informasjonsarbeid og være et forum for erfaringsutveksling, være et bindeledd mellom FAUene og Eidskog kommune, samt å være et høringsorgan for foreldrenes syn.

Eidskog kommune har Ungdomsråd (UR). UR er elevrådene og barn og unge i Eidskog sin høyeste myndighet. Formålet til UR er å fremme barn og unges interesser, styrke og hjelpe barn og ungdoms interesser i beslutningsprosesser i kommunen, samt et høringsorgan i saker som berører barn og ungdom.

For å sikre at Samhandlingsmodellen fungerer etter intensjonen vil kommunens tverretatlige Styringsgruppe sammen med representanter fra EKFU og UR ha jevnlige evalueringsmøter.